text.skipToContent text.skipToNavigation

SSAB:n tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi maaliskuussa 2020

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä SSAB-konsernin yhtiöissä, mukaan lukien SSAB AB ja sen tytäryhtiöt, kuten Tibnor ja Ruukki (jäljempänä ”SSAB”). Tietosuojaseloste vastaa kysymyksiin, mitä henkilötietoja SSAB kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia käyttäjillä on. Käyttäjät voivat olla SSAB:n asiakkaita, asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakkaiden edustajia, toimittajien edustajia, muita yhteistyötahoja ja liikekumppaneita, verkkosivustolla vierailevia tai verkkosivuston tai muiden digitaalisten palvelualustojen internet- ja digitaalikäyttäjiä (jäljempänä ”käyttäjät”).

SSAB:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluihin. Kyseiset sivustot ja palvelut ovat omien tietosuojaselosteidensa alaisia. SSAB ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista tai henkilötietojen käsittelystä kolmansien osapuolten toiminnoissa. Huomioithan niiden omat tietosuojaselosteet ja niihin liittyvät muutokset.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä on SSAB AB (rekisteritunnus: 556016-3429, osoite: P.O Box 70, SE-101 21 Stockholm, Sweden), joka vastaa kaikesta konsernitason tiedonkäsittelystä, esimerkiksi SSAB-konsernin yritysten markkinointi- ja digitaalisten palvelujen työkaluista. Lisäksi SSAB:n tytäryhtiö katsotaan rekisterinpitäjäksi erillisessä sopimus- tai yhteistyösuhteessa tai lakisääteisten henkilötietojen käsittelyjen yhteydessä. Tapauskohtaisesta rekisterinpitäjästä riippumatta ensisijainen kontakti SSAB:n tietosuoja-asioissa on: sähköposti: data.privacy(at)ssab.com.

SSAB vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

SSAB käsittelee käyttäjien henkilötietoja eri tarkoituksissa, jotka selitetään alla.

2.1 Sopimusperusteinen ja muu vuorovaikutus asiakkaiden, toimittajien ja muiden liikekumppanien kanssa

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on SSAB:n tuotteiden ja palvelujen toimittaminen, SSAB:n liiketoiminnan tarpeisiin tarvittavien palvelujen ja materiaalien hankkiminen sekä verkkosivuston ja muiden digitaalisten palvelujen tarjoaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti sopimukseen, mukaan lukien tarvittava käsittely ennen asiakassuhteen aloitusta käyttäjän edustaman yrityksen tai organisaation tai joissain tapauksissa suoraan käyttäjän kanssa.

2.2 Markkinointi ja viestintä

Käyttäjien henkilötietoja käytetään käyttäjien kanssa käytävän viestinnän hallintaan ja markkinointitarkoituksiin. Käsittely perustuu siten SSAB:n oikeutettuun etuun tarjota käyttäjille sivustolla ja muilla digitaalisilla alustoilla ja palveluilla asiaankuuluvaa ja päivitettyä tietoa. Lisäksi se perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun esitellä uusimpia tuotteitaan ja palvelujaan, personoida käyttäjäkokemusta ja arvioida asiakastyytyväisyyttä.

Jossain määrin tietyillä alueilla sähköinen markkinointi perustuu käyttäjien ennalta antamaan suostumukseen, esimerkkinä markkinointiviestien lähettäminen. Alla olevasta kohdasta 6 käyttäjä voi lukea lisää markkinointiviestinnästä ja siihen liittyvistä käyttäjän oikeuksista.

2.3 Tuotteiden ja palvelujen kehitystarkoitukset

SSAB pyrkii tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluja ja tarjoamaan niistä käyttäjille asiaankuuluvaa tietoa. Siksi SSAB voi käyttää henkilötietoja markkinoiden, käyttäjäryhmien ja sivuston käytön analysointiin tarkoituksenaan kehittää ja parantaa sekä sivuston että SSAB:n tuotteiden ja palvelujen laatua. Tällainen käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa.

SSAB käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tilastollisiin tarkoituksiin laatiakseen nimettömiä, ryhmiteltyjä tilastoja, joiden avulla SSAB saa tietoa käyttäjien sivustonkäytöstä ja voi parantaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä. Katso lisätietoja SSAB:n evästekäytännöstä.

2.4 Tieto- ja toimitilaturvallisuus

SSAB voi käsitellä teknisiä tietoja, tietyt henkilötiedot mukaan lukien, tietoturvan, pääsynvalvonnan ja petostentorjunnan vuoksi. SSAB ylläpitää tieto- ja toimitilaturvallisuustoimenpiteitä turvatakseen terveyttä ja henkilöturvallisuutta sekä yrityksen liiketietoja ja -omaisuutta, pyrkimyksenään välttää tapaturmia toimitiloissaan, ehkäistäkseen omaisuusvahinkoja ja omaisuuteen liittyvää rikollista toimintaa sekä varmistaakseen sivustojen ja palvelujen toiminnan. Tällainen käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun taata asianmukainen verkon saatavuus ja tieto- ja toimitilaturvallisuus sekä ihmisten turvallisuus.

2.5 Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Henkilötietoja voidaan käyttää lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. SSAB:n liiketoiminnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilötietoja on käsiteltävä muun muassa seuraavien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi: (i) raportointi ja auditointi, (ii) markkinoiden väärinkäyttöasetus, (iii) pakotteiden ja muun vaatimustenmukaisuuden seuranta, (iv) hyvän hallintotavan vaatimukset ja (v) osake- ja osakasluettelot (mukaan lukien yhtiökokouksiin osallistuminen). Lisäksi tiettyjä henkilötietoja voidaan tallentaa riidanratkaisuun liittyvien laillisten vaatimusten esittämistä ja puolustamista varten.

2.6 Henkilötietojen käsittely SSAB-konsernin sisällä

Käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä muissa SSAB-konsernin yrityksissä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu SSAB:n sisäiseen hallintoon liittyvään oikeutettuun etuun järjestää ja hallita esimerkiksi asiakas- ja toimittajasuhteita, markkinointia ja konsernin sisäisiä tietoturvatoimenpiteitä ja muita toimintoja asianmukaisella ja toimivalla tavalla.

3. Tietojen kerääminen

SSAB voi kerätä henkilötietoja eri keinoin, jotka selitetään alla.

3.1 Liikesuhteet

SSAB käsittelee henkilötietoja ylläpitääkseen hyvää liikesuhdetta esimerkiksi tarjotessaan ja toimittaessaan tuotteita tai palveluja, viestiessään asiakkaidensa kanssa, hankkiessaan liiketoiminnan tarpeisiin vastaavia materiaaleja, tuotteita ja palveluja tai ollessaan muussa vuorovaikutuksessa liikekumppaniensa tai muiden sidosryhmiensä kanssa. Tähän henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjiltä.
Käyttäjien vuorovaikutuksesta riippuen SSAB voi kerätä seuraavia henkilötietoja:

 • perustiedot käyttäjästä tai käyttäjän edustamasta yrityksestä tai organisaatiosta, kuten, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • perustiedot käyttäjän työnantajasta, kuten yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • liikesuhdetta koskevat tiedot, kuten hankitut tai toimitetut tuotteet ja palvelut, liikesuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • laskutus- ja luottotiedot, kuten tilinumerot, suoritetut ja erääntyvät maksut sekä lähetetyt laskut
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute-, markkinointi- ja kampanjahistoriatiedot.

3.2 Käyttäjän vuorovaikutus SSAB:n sivustojen kautta tai muutoin

SSAB voi kerätä henkilötietoja, kun asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, käyttää sivuston chat-toimintoa, käyttää SSAB:n digitaalisia palvelualustoja, ottaa muulla tavoin yhteyttä SSAB:hen, tilaa uutiskirjeen tai osallistuu kyselytutkimuksiin tai kilpailuihin sivustoilla tai muualla. Tähän henkilötiedot kerätään suoraan käyttäjiltä.

SSAB voi kerätä henkilötietoja, jotka käyttäjä on antanut SSAB:lle, esim.:

 • Perustiedot käyttäjästä, kuten, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Perustiedot käyttäjän työnantajasta, kuten yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Yhteydenoton syyt ja siihen liittyvät tiedot
 • Kyselytutkimukset ja kilpailut, joihin käyttäjä on osallistunut.

3.3 Automaattisesti kerätyt tiedot sivuston ja palvelujen käytöstä

SSAB kerää ja käsittelee automaattisesti seuraavia teknisiä tietoja käyttäjästä sekä SSAB:n toimittamien sivuston, tuotteiden ja palvelujen käytöstä:

 • IP-osoite, laitteen tunniste, laitetyyppi, käytettävä käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset
 • käyttäjän aktiivisuus, kuten katsellut sivut ja klikatut kohteet
 • palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot
 • sijainti/alkuperämaa

Nämä tekniset tiedot kerätään automaattisesti sivuston ja palvelujen käytöstä.

3.4 Muista lähteistä kerätyt tiedot

SSAB voi ajoittain kerätä tietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta, kuten sosiaalisesta mediasta ja markkinointiyrityksiltä. SSAB voi esimerkiksi saada haltuunsa sosiaalisessa mediassa olevan käyttäjäprofiilin perustiedot, jos käyttäjä kirjautuu SSAB:n sivustolle tai palveluihin sosiaalisen median käyttäjätilinsä kautta.

4. Tietojen jakaminen

SSAB voi luovuttaa käyttäjien henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • SSAB-konsernin muut yritykset yllä mainituissa tarkoituksissa
 • luotetut palveluntarjoajat, kuten toimittajat, edustajat, jakelijat ja markkinointipalveluntarjoajat yllä mainituissa tarkoituksissa. Siinä määrin, missä luotetut palveluntarjoajat toimivat SSAB:n puolesta, SSAB vastaa käyttäjien henkilötietojen käytöstä.
 • kun lainsäädäntö niin sallii tai edellyttää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten täyttämiseksi, esim. haasteet tai vastaavalla tavalla velvoittavat säädökset
 • mikäli SSAB on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai liiketoimintaomaisuuden myynnissä kokonaan tai osittain
 • mikäli SSAB uskoo vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen SSAB:n oikeuksien turvaamiseksi, käyttäjien ja muiden henkilöiden turvallisuuden suojelemiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaisvaatimuksiin vastaamiseksi.

5. Henkilötietojen siirtäminen E/ETA-alueen ulkopuolelle

5.1 Konsernin sisäiset siirrot

Koska osa SSAB-konsernin yrityksistä sijaitsee EU/ETA-alueen ulkopuolella, käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Tässä tapauksessa SSAB käyttää vaadittuja vakiintuneita mekanismeja, jotka mahdollistavat siirron EU/ETA-maiden ulkopuolelle, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

5.2 EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevat palveluntarjoajat

SSAB voi käyttää edellä mainittuun henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita. Tarvittaessa sekä tarvittavissa määrin henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan. Tässä tapauksessa SSAB käyttää vaadittuja vakiintuneita mekanismeja, jotka mahdollistavat siirron kyseisten kolmansien maiden alihankkijoille, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita. SSAB tukeutuu niin kutsuttuun Privacy Shield -järjestelyyn Yhdysvalloissa sijaitsevien, Privacy Shield -sertifioitujen palveluntarjoajien osalta. Lisätietoa Yhdysvaltain kauppaministeriön ja EU-komission kehittämästä Privacy Shield -järjestelystä sekä asiaan liittyvistä, henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on täältä.

6. Markkinointiviestintä

Kun käyttäjä antaa SSAB:lle yhteystietonsa esimerkiksi ostaessaan tuotteen tai palvelun, ottaessaan yhteyttä SSAB:n asiakaspalveluun, tilatessaan käsikirjan tai muita materiaaleja sivustolla tai osallistuessaan kilpailuun tai kyselyyn, SSAB voi käyttää käyttäjän henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, esitelläkseen tuotteita ja palveluja sekä käyttäjäkokemuksen personointiin. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käyttäjille annetaan mahdollisuus antaa suostumuksensa etukäteen tai lakkauttaa markkinointiviestien vastaanotto SSAB:ltä tai konsernin muilta yrityksiltä.

6.1 Sähköinen markkinointi

SSAB voi lähettää asiakkaalle tietoja tuote- ja palvelupäivityksistä, uutiskirjeitä ja muuta viestintää nykyisistä tai uusista tuotteista ja palveluista sähköpostitse ja tekstiviestitse (SMS), jos käyttäjä on antanut suostumuksensa etukäteen tai jos sovellettava lainsäädäntö muulla tavoin sallii sen SSAB:lle.

Käyttäjä voi lopettaa markkinointiviestinnän tilaamisen milloin tahansa napsauttamalla sähköpostiviestien alareunassa olevaa ”unsubscribe”-linkkiä.

6.2 Tilastot ja erittely

SSAB voi luoda käyttäjäryhmäprofiileja tai segmentoida tietoja laatiakseen nimettömiä, ryhmiteltyjä tilastoja SSAB:n sivustojen, tuotteiden ja palvelujen käytöstä, esimerkiksi arvioidakseen käyttäjien, katseltujen sivujen ja sähköpostiviestin lukukertojen lukumäärää sekä havaitakseen, mitkä sivuston osat ovat käyttäjille hyödyllisimpiä, jotta se voi tunnistaa parannettavat ominaisuudet ja lähettää käyttäjäryhmille kontekstiperusteista mainontaa. Näihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen vaan sen analysoimiseen, miten käyttäjät tai käyttäjäryhmät yleisesti ottaen käyttävät sivustoa tai palveluja.

6.3 Kohdennettu mainonta

SSAB tai SSAB:n mainontakumppanit voivat esittää käyttäjälle sisältöä tai mainoksia. Käyttäjä voi nähdä esimerkiksi mainoksen SSAB:n sivustolla äskettäin katselemastaan tuotteesta. SSAB käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita esittääkseen personoituja mainoksia, jotka perustuvat esimerkiksi käyttäjän selauskäyttäytymiseen, ostohistoriaan tai kirjautumistietoihin.

Kun SSAB kerää tai käyttää käyttäjän verkkoselaamiseen liittyviä tietoja sähköiseen markkinointiin, käyttäjällä on oikeus kieltää se milloin tahansa ottamalla yhteyttä SSAB:hen. Lisätietoja kieltämisoikeudesta löytyy alla olevasta kohdasta 8.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten on välttämätöntä. Sen jälkeen tiedot poistetaan, paitsi jos lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet toisin edellyttävät.
Tässä ovat säilytysaikoja koskevat pääsäännöt:

 • Asiakkaita ja toimittajia koskevat henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin pitkään kuin on tarpeen tai kun lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellyttävät, esimerkiksi laskutuksen vuoksi.
 • Asiakaspalvelun, muun SSAB:n kanssa käydyn vuorovaikutuksen sekä kyselytutkimusten ja kilpailujen yhteydessä kerätyt tiedot säilytetään niin pitkään kuin kyseessä olevan asian hoitamisen kannalta on tarpeen.
 • SSAB poistaa tai anonymisoi markkinointitarkoituksiin käytetyt tiedot kohtuullisen ajanjakson kuluttua viimeisimmästä yhteydenotosta käyttäjän ja SSAB:n välillä, ellei lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeus tai velvollisuus edellytä tietojen säilyttämistä.
 • Jos käyttäjällä on kysyttävää tietojen säilytyksestä markkinointitarkoituksiin, käyttäjän tulee tutustua alla olevaan kohtaan 8, jossa kerrotaan lisää käyttäjän oikeuksista.

8. Yksityisyydensuojaan liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastella henkilötietoja, jotka SSAB on hänestä tallentanut.

Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta, päivitystä tai poistoa milloin tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin ehdottoman välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen tehtävien täyttämiseksi, ja niitä voidaan myös edellyttää lailla. Kyseisten tietojen poistamista ei välttämättä sallita sovellettavassa laissa, jossa säädetään pakollisista säilytysajoista.

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää SSAB:n oikeutettuun etuun perustuva käsittely käyttäjän tiettyyn tilanteeseen liittyvin perustein. Käyttäjillä on oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisessa laajuudessa.

Käyttäjällä on oikeus tietojen siirrettävyyteen, eli oikeus vastaanottaa henkilökohtaisia tietoja jäsennetyssä, vakiintuneessa koneella luettavassa muodossa ja välittää henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Tämä koskee vain käyttäjän antamia, asiakassopimukseen tai käyttäjän suostumukseen perustuvia henkilötietoja.

Lähetä yllä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt SSAB:lle osoitteeseen data.privacy(at)ssab.com.

Jos käyttäjä kokee, että SSAB:n tavassa käsitellä käyttäjän henkilötietoja on ongelmia, käyttäjällä on oikeus toimittaa valitus EU/ETA-alueella kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

9. Tietoturva

SSAB ylläpitää kohtuullisia turvatoimenpiteitä, mukaan lukien fyysiset, sähköiset ja menettelylliset toimenpiteet, henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta. SSAB rajaa näiden tietojen käyttöoikeuden valtuutetuille työntekijöille ja urakoitsijoille, jotka tarvitsevat tietoja työssään tai toimeksiannossaan, sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka saavat käsitellä tietoja yksinomaan SSAB:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa, että vaikka SSAB pyrkii suojaamaan henkilötiedot kohtuullisin turvatoimin, mikään turvajärjestelmä ei voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaongelmia.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

SSAB voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja asiaan liittyviin tietoihin. SSAB suosittelee, että käyttäjät tarkastelevat tietosuojaselostetta säännöllisesti saadakseen tietoonsa sen muutokset. SSAB kirjaa tietosuojaselosteeseen aina päivämäärän, jotta käyttäjät voivat huomata muutokset. Huomioi, että tietosuojaseloste on tarkoitettu vain tiedoksi.
SSAB tiedottaa käyttäjiä mahdollisista muutoksista asianmukaisten, saatavilla olevien kanavien kautta.

11. Ota yhteyttä SSAB:hen

SSAB:n tietosuojaselostetta tai SSAB:n yksittäisestä käyttäjästä hallussaan pitämiä henkilötietoja koskevissa pyynnöissä voit ottaa yhteyttä SSAB:hen sähköpostitse osoitteeseen data.privacy(at)ssab.com.
 

Nopea tilaus
Toimitusvaihtoehdot
Valittu päivämäärä Osittainen toimitus mahdollinen


Kirjaudu sisään

Olen unohtanut salasanani.

Mukavaa, että haluat Tibnorin asiakkaaksi. Voidaksesi yritysasiakkaana käydä kauppaa kanssamme, tarvitset asiakasnumeron.

Hae asiakastiliä Tibnorilta.

*Huomioi, että Tibnor myy ainoastaan yritysasiakkaille eikä yksityishenkilöille. Ilman y-tunnusta olevia hakemuksia ei käsitellä.